注册找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

国学复兴网 门户 查看主题

俗语及多字成语集锦

发布者: 高老夫子 | 发布时间: 2013-2-20 23:13| 查看数: 5355| 评论数: 3|帖子模式

俗语集锦
7 j( e3 P- E+ f; p1 n3 r6 x8 H) Y+ \/ i0 J. |, f( Z1 T
行家  流言  眼气  旮旯  惧内  免活  冒尖  亮相  滚蛋  较真  吃香  老练  白吃
, n$ H7 R- {/ K1 e$ Q# X: B5 a% `白条  丢脸  草包  哭穷  小气  谋生  没得  晒台
/ P8 [: }, F, X) s1 {; ~1 G( X& I清一色  打光棍  巴不得  老一套  不明白  小老样  绊脚石  丢面子  假斯文  倒插门
, K& W& ~% {6 D2 u( U- u, j有气派  千里眼  打算盘  过日子  吃不准  要面子  想当初  老一套  书生气  不正派
; M6 k8 y! `+ P# a不服气  差不多  一面倒  说大话  吃不消  钻空子  走着瞧  走时气  摸不准  明摆着
2 ~- e+ N4 X2 W$ ]" C* R不公道  讲空话  露一手  留后路  不中用  卖人情  不开眼  吃不消  想不开  不留神
3 s. `6 T5 U( H不出息  不露脸  虎着脸  不大离  靠得住  看不出  别难过  吃得开  不老实  不争气
% m1 g! B, W# a. T- R' x$ _顺口溜  玩得转  出洋相  怪不得  干瞪眼  关系户  门外汉  不够格  老相识  怕动弹 6 P9 }5 Y& A$ E( R
没本事  闲不住  不内行  不乐观  等于零  吃老本  死胡同  不二价  看不开  吃不开 ) z# @) r5 P% M: t7 `
小聪明  死对头  出外快  划得来
1 f. v! O) r6 @6 F+ v! w' v7 e. m* H/ ]: S3 k; M
人要衣装  土洋结合  进口组装  没事找事  亲上加亲  行伍出身  一肚子草  故意作对 , I2 Z* q. C  s0 _& Z6 C
看得过去  死得其所  手下留情  插翅难飞  不讲面子  不要胡来  见不得人  说得过去
3 q$ O4 U9 ~1 P; `2 B共同语言  成事不足  败事有余  有两下子  不要胡来  好者为乐  面上无光  顶头上司
) ^  Z- x& t0 s小人之见  嘴上一套  没得说的  分勿清爽  年轻最嫩  死得着了  一行一户  假装在行 3 g* R5 [  _' {: r+ j* Z
二话不说  说话带刺  念念有辞  死要面子  不见不散  从小看大  点火就着  婆婆妈妈   t" [; u: h- e" I  }! {
话说回来  装模作样  拉人下水  光杆司令  实在是高  相互拉扯  脸上无光  有伤风化 1 }& D2 W$ {$ T
有伤和气  入门见喜  话里有话  贫不择妻  吊儿锒铛  模样大方  说话算数  天王老子
! M2 P- F3 ~7 V6 w见好就收  说个没完  没老没少  俗气得很  说话嘴冷  弄不过去  远在天边  近在眼前 $ M. `- n2 A& R, a( F  ~
大清巴早  人不犯我  我不犯人  老不正经 8 ~1 Z& L' j/ w
8 M/ _9 U6 V8 i: k' Q8 j1 A% k  p
硬着头皮上  花钱买气受  大小是个头  不打不成交  跟人过不去  天生的一对
2 I6 ?8 |1 G) Z. \3 h八*九不离十  眼不见为净  老来这一套  一代传一代  明知山有虎  拉拉不下脸
, g+ {1 c+ S+ h有劲没处使  旧瓶装新酒  不看不知道  公说公有理  不打不相识  吃软不吃硬 & h' H5 Q& m1 ~
秀才不出门  硬着头皮上  一报还一报  高低不答应  不服也得服  有话讲当面
( g6 p1 V0 v- q# A% v; w少来这一套  说话兜圈子  把话说回来  真人不露相  无巧不成书  多没有意思
& i: `$ n- `, ^7 ?$ r. k8 N1 s大眼瞪小眼  话不说不明  要钱不要脸  能上不能下  水火不相容  不是吃素的 ' d5 T. r+ g6 C2 a! c3 d8 S+ v
操心不禁老  货卖一张皮  有点飘飘然  花钱买罪受  没用的东西  不放在眼里
& r' ~8 b8 `! j  B3 K- [% {& B别动手动脚  相当有一套  人多点子多  全凭嘴一张  到底是好人  不吃白不吃
7 b  e0 k' o1 @; L( N! y# ]一报还一报  官身不由己  打开话匣子  别来这一套  顾头不顾尾  有嘴就有路
3 ?- a2 [1 c# L5 D8 b4 O. W9 y嘴皮上功夫  未必不知道  瞒上不瞒下  人小心不小  还是老样子  同行是冤家
  T, X$ R7 U! m- `4 `% M. s/ h说不到一块  人生地不熟  对事不对人  包在我身上  好说不好听  曲里拐弯儿
# @1 i& |# \5 [) w) {. i) I3 A" _5 W1 d) A大人有大量  两个狗东西  打虎亲兄弟  功夫不过关
0 D1 e- Q/ F9 M3 p7 l4 U2 O3 w& v6 B% h4 h& E8 V; I8 E: M
与别人不相干  捆*绑不成夫妻  名不正言不顺  活着干死了算  大白天说梦话
& y8 ~0 B2 G' e& x, \- \; I  {9 r一条道走到黑  天不会塌下来  不要不好意思  先小人后君子  欠了一屁*股债
3 v/ F! L6 O1 A& }人不知鬼不觉  一口吃个胖子  干打雷不下雨  说到哪里去了  水里来火里去
# a, w* D# a* g& j4 Q2 C: b暗地里下刀子  一回生二回熟  想到一块去了  说时迟那时快  门难进面难看 , v  M9 b7 g8 q
干得相当出色  明人不用细说  快一点好不好  为下一代着想  有过之无不及 ' a" j# J: N1 I" [
前有车后有辙  满嘴里跑火车  以失败而告终  做最坏的打算  不是省油的灯 4 T: X2 M: v! H. V" ]! B  m6 E
话说到点子上  背后搞小动作  有点瞧不起人  文不文武不武  拉出来打进去
  t, P6 a3 N: t) `+ j5 t. J/ N头发长见识短  不幸中之大幸  永世不得超生  吹得天花乱坠  阴一套暗一套 9 F% G0 i8 V) G
摸着石头过河  上有老下有小  耳闻不如一见  上气不接下气  跟别人过不去 , H' `3 S$ C0 {8 m/ W- z
有意跟你作对  生意不在早晚  打心里不愿意  有话往肚里咽  说得天花乱坠 + [8 G2 C  T- Z$ ~
眼不见心不烦  过一天算一天  光天化日之下  横考虑竖考虑  见凡人不说话
8 ?# P, ^/ s, \! }前言不搭后语  生命在于运动  高不成低不就  不是长久之计  死无葬身之地
, s3 L& E+ N& `- O: l  w8 q$ Z3 N: l7 h+ u! v: ~+ T1 |) K, h3 k
话不能这么说  见啥人说啥话  咽不下这口气  抓一把扬一把  生怕人家知道
) X& B! f2 m/ n5 G丑话说在前头  是非自有公论  不要不好意思  气不打一处来  说不出的高兴
1 [2 N" t$ f1 B, b" O% E吃不了兜着走  没有共同语言  不显山不露水  有个三长两短  活到老学到老
7 `( z+ F& q6 Q9 J: K走那步说那步  不是平处落的  一本难念的经  不可同日而语  绝非等闲之辈 1 c" N! R+ u  s5 u6 O
一步一个脚印  有钱的是爷爷  没钱的是孙子  空有一手绝活
7 T% D; j1 B3 b8 u! r6 {$ `
7 F" T+ ~( r9 O4 I2 P满股文章不充饥  心有余而力不足  头发胡子一把抓  大人不记小人过 . M8 m7 m- R0 x9 P% G5 `, K
说得有鼻子有眼  不是冤家不聚头  鼻子底下就是路  人不出门身不贵 / c+ W# W( b; I1 Z: y+ D0 ?  R
那壶不开提那壶  猜个八*九不离十  一个篱笆三个桩  一个好汉三个帮 6 I9 P+ v) l. ^) Y/ F' c
功夫不负有心人  没有办法的办法  不好意思说出口  脸朝黄土背朝天 5 |* S6 e0 \: k+ t0 |! R: U& s9 I
老虎屁*股摸不得  生怕别人不知道  打开窗户说亮话  有过之而无不及 ; v- i( ?% L- N: _6 [$ Q1 j
说不出来的高兴  身在福中不知福  书到用时方恨少  往自己脸上抹黑 ( {! d+ G" q+ r/ U" g
大丈夫能屈能伸  置于死地而后生  大人不见小人怪  从眼皮底下溜走
, _1 t1 n; z, G3 ^/ e4 x& x- ^0 V这一下子可完了  结下了不解之缘  三句话不离本行  矮子肚里疙瘩多
: V( w  f% S4 T2 h: |一人做事一人当  不看僧面看佛面  强中自有强中手  英雄难过美人关 " e* H$ y2 o% M' n% j" u0 q. S. X
有情人终成眷属  置之生死于度外  一口吃个大胖子  面不改色心不跳 * }& o' w' U! x; I& A7 r
得饶人处且饶人  东方不亮西方亮
. w) Y! A# G- U" d. I9 {& p5 B: ^3 h% D- d) e7 n8 P3 ^
多一事不,如少一事  小洞不补,大洞吃苦  一个愿打,一个愿挨  自家人不说客套话 5 D2 S$ G7 B8 }0 M3 R* j/ t
走到哪儿,算到哪儿  当面是人,背后是鬼  这一回胜,过那一回  会干的不如会说的 3 H2 J% h" m7 x6 I! q$ j$ n
一波未平,一波又起  前不着村,后不着店
) Q2 U. l6 P" k3 v! J
8 {5 x# A0 S, a& [4 r不求同日生,但求同日死  人往高处走,水往低处流  见人说人话,见鬼说鬼话 ' M: ]' p- q( m3 y/ a& V9 a1 A& i
嫁出去的女,泼出去的水

最新评论

高老夫子 发表于 2013-2-20 23:13:30
五字以上成语摘录
8 F8 G' A. {8 J' q+ d1 }& d) v五字成语 6 D+ q4 A3 C: a9 k. {
        s! I, A, J, e
一心挂两头  一去不复返  一百二十行  一字长蛇阵  一言以蔽之  一言抄百种  
9 B* Q* a  P* D( R: L3 b  p, [一沐三捉发  一举手之劳  一退六二五  一棒一条痕  一棍打一船  十万八千里  
& R: `, S- H3 j( D0 Z3 @$ ]4 R% P十年九不遇  十指有长短  八字没一撇  下笔如有神  三年不窥园  久旱逢甘雨  0 D; X! e: I) F; B1 c
千里送鹅毛  习惯成自然  女大十八变  女大不中留  天下无难事  天子无戏言  ) w' i  X, [% N2 R+ f( Q$ K+ K
天下第一号  天高皇帝远  不食烟火食  不能赞一词  不打不相识  日久见人心  2 X1 M# l3 Y* w" E! x; }: {: I
日近长安远  火上无冰凌  文齐武不齐  水火不相容  水底涝月亮  渴望不可及  " g7 l2 u% t& B( G8 s+ Y( p
世上无难事  功到自然成  平地一声雷  平原十日饭  东风射马耳  东西南北人  3 N# o; \/ P  i- t( r/ Q& z
汉贼不两立  礼多人不怪  礼轻情义重  旧瓶装新酒  民以食为天  夹袋中人物  8 M3 q( `# a: l' b2 L5 ?- z( Y  Y
岁月不待人  先下手为强  后浪推前浪  行行出状元  众怒如水火  自以为得计  . c& P4 g0 R- Q" q* i- r$ b5 t
欢娱嫌夜短  更上一层楼  花无百日红  步步生莲花  时势造英雄  私仇不及公  . ]: N' @: w4 @$ |4 V- g# Q" w
庐山正面目  快刀斩乱麻  苛政猛与虎  版版六十四  饱暖生淫欲  依样画葫芦  
6 x: x# N# Q! B) @" ^' o% F% a贫贱不能移  物不平则鸣  物依稀为贵  狗咬吕洞宾  贪多嚼不烂  盲人骑瞎马  
, l% |& v3 u  f0 n/ v4 ?' W( U& {. |空口说白话  驽马恋栈豆  树倒猢狲散  贵人多忘事  独木不成林  恨铁不成钢  
" o( u( L1 s. b( {& ]桃李满天下  捉将官里去  恶事行千里  顾三不顾四  顾前不顾后  蚍蜉撼大树  7 h3 N" Q  t# R7 A9 i) Y1 X6 P
读书破万卷  病急乱投医  疾风扫落叶  疾风知劲草  家丑不外扬  家书抵万金  
3 X4 f/ T* h0 |0 D8 Y眼不见为净  猕猴骑土牛  祭神如神在  象煞有介事  鹿死不择音  惟有读书高  
- y5 s& ^3 r" G替古人耽忧  猢狲入布袋  惺惺惜惺惺  富贵不能淫  道三不道两  谩上不谩下  4 i0 D! u6 k4 G
墙倒众人推  疑心生暗鬼  慷他人之慨  漏翁沃焦釜  篱牢犬不入  覆巢无完卵    , b; F; `2 X8 F5 g
8 B- h1 r/ N3 u& t
六字成语
& w: S9 G: F, Q8 O2 u/ l
! I( u  n; d  K4 a. N( n一个鼻孔出气  一不做二不休  一动不如一静  一而再再而三  一传十十传百  * n# L/ J) r0 j( I
一步一个脚印  一床锦被遮盖  一虎难敌众犬  一客不烦二主  一蟹不如一蟹  
( O* {: t- t* a$ B2 T/ f) D丁是丁卯是卯  九牛二虎之力  士可杀不可辱  万变不离其中  三寸不烂之舌  4 E0 o% n0 K# I$ I- e- W
三折肱为良医  大开方便之门  中惠而实不至  井水不犯河水  太岁头上动土  / }/ _' N7 r* F
五十步笑百步  天无绝人之路  天不怕地不怕  天有不测风云  无所不用其极  ! p" c+ t# |! k$ W
不可同日而语  不当家花拉的  不足为外人道  不知天高地厚  不怕官只怕管  
% s9 k  A/ d' w! v! o9 b1 I不废吹灰之力  不登大雅之堂  止谤莫如自修  勿谓言之不预  父母在不远游  
  _% G& ~* K8 l务白头马生角  牛头不对马嘴  手无缚鸡之力  长安居大不易  风马牛不相及    O4 [1 m/ e1 y9 p7 x; N; J" j
风从虎龙从云  心有余力不足  巧诈不如拙成  东风压倒西风  犯天下之大韪  
6 Y8 X9 V# f  m2 p$ e" q生同裘死同穴  生米做成熟饭  礼之用和为贵  立与不败之地  发昏章第十一  / J( q# U/ w9 m, l* Z
毕其功于一役  过五关斩六将  过屠门而大嚼  耳闻不如目见  老死不相往来  7 |$ A: ^& \# W
死无葬身之地  死不死活不活  存十一于千百  有过之无不及  有志不在年高   
, S( G- K/ i# D% d$ Q有志者事竟成  有目不识泰山  吃一堑长一智  当面鼓对面锣  迅雷不及掩耳  ! d8 L+ F) ]9 B# d. M( P
如入无人之境  如坠五里雾中  远水不救近火  拒人千里之外  求人不如求己  : x# Y% h7 j3 u! V$ F' T; h! z
求大同存小异  吹皱一池春水  男女授受不亲  言必信行必果  事实胜于雄辩  
- p& b  K& C: \9 b英雄所见略同  拉大旗做虎皮  明人不做暗事  彼一时此一时  卑之无甚高论  9 H+ d+ ^" f6 e/ I
使功不如使过  经一事长一智  挂羊头卖狗肉  竖子不足与谋  胜不娇败不馁  ( r% ^4 R; L0 p! a( v
狡兔死良狗烹  哀大莫如心死  闻名不如见面  活不活死不死  前怕狼后怕虎    6 O7 i; Q! y+ A, C
神不知鬼不觉  几来之则安之  恭敬不如从命  赶着鸭子上架  起死人肉白骨  6 C  g+ J3 c3 @& d
夏虫不可言冰  热锅上的蚂蚁  烈女不更二夫  顾左右而言他  借寇兵赍盗粮  - W  M& C( y; J+ M9 x' \- C
冤有头债有主  疾雷不及掩耳  海水不可斗量  高不成低不就  掷地作金石声  ' J8 l. }. T0 K1 U# Z& _) C, n
眼不见心不烦  眼中疔肉中刺  悬羊头挂狗肉  敢怒而不敢言  貂不足狗尾续  / q1 B& k+ J6 P; k" F4 I3 o
割鸡焉用牛刀  强不强以为知  满招损谦受益   
$ b2 q& [- o7 G  r! [" \, I5 [& V6 D
八字成语 ' r$ N* m2 S5 I! C4 Y9 Q1 P" q# \% R
   
& T" r! ^  g# k' `7 ]6 H9 O一人传虚,万人传实  一人得道,鸡犬升*天  一夫当关,万夫莫开  一日不见,如隔三秋  2 A' U9 K5 C4 N$ e! i- c! G* v
一文钱,逼死英雄汉  一叶蔽目,不见泰山  一丝不线,单木不林  一则以喜,一则以惧  3 c1 T1 E/ P1 E/ s1 B
一佛出世,二佛涅盘  一言即出,驷马难追  一波未平,一波又起  一着不慎,满盘皆输  
* ]/ [! E  E# `3 k十日一水,五日一石  十目所视,十指所指  十年树木,百年树人  人无远虑,必有近忧  
* v6 E' {! D/ ?1 _人不犯我,我不犯人  人而无信,不知其可  与人方便,与己方便  万事俱备,只欠东风  , d3 d7 h. E2 ?; N$ R+ Y5 a
三十六计,走为上计  三天打鱼,两天晒网  三分象人,七分象鬼  上天无路,入地无门  
9 F4 U$ _* R% }3 p* K( M# d上知天文,下知地理  山河易改,本性难易  千里之行,始于足下  千里之堤,溃于蚁穴  
' s8 L8 S/ ]# V7 D  J, G' C* ^千部一腔,千人一面  己不所欲,勿施于人  小杖则受,大杖则走  匹夫无罪,怀碧其罪  
' {( I$ P2 x) L( u. P王子犯法,庶民同罪  太公钓鱼,愿者上钩  比上不足,比下有余  天知地知,你知我知  8 g5 J+ w! \9 `& [& }5 r* ?! g; k
无面目,见江东父老  无根之木,无源之水  不入虎穴,不得虎子  不在其位,不谋其政  
" ?: K1 Y; b7 ?1 N不塞不流,不止不行  见之不取,思之千里  见可而进,知难而推  日月经天,江河行地  
) h- c% m4 W$ h3 X父母之命,媒妁之言  从善而登,从恶如崩  月润而风,础润而雨  风声鹤唳,草木皆兵  
  W3 S8 ~  _3 t7 _( t  Q为臣死忠,为子死孝  为虺弗摧,为蛇若何  为渊驱鱼,为从驱雀  尺有所长,寸有所短  7 }9 ]! T* x4 f. o' U& U
水来伸手,饭来张口  水能载舟,亦能覆舟  以子之矛,攻子之盾  以眼还眼,以牙还牙  
, A$ p' Z4 C" f/ P, Q只见树木,不见森林  只此一家,别无分店  只知其一,不知其二  四体不勤,五谷不分  3 l+ F# y& \) r& S/ I& E  \  ^
失之东隅,收之桑榆  失之毫厘,差之千里  生与忧患,死于安乐  生公说法,顽石点头  5 @* n; d$ H/ m" @, q. C
让礼一寸,得礼一尺  宁为玉碎,不为瓦全  宁为鸡口,不为牛后  头痛灸头,脚痛灸脚  / X: q! L) h) y0 ]
皮之不存,毛将安傅  机不可失,时不在来  成也萧何,败也萧何  成者为王,败者为虏  
/ [6 T+ {% W4 x9 x9 H生死有命,富贵在天  有则改之,无则加勉  有福同享,有难同当  百万买宅,千万买邻  ) {8 v4 d9 ?- Q* }3 V  I
百足之虫,至死不僵  早知今日,悔不当初  此而可忍,孰不可忍  争名于朝,争利于市  
. S: G, M4 n9 K, q0 |1 Z  o多一事,不如少一事  杀人偿命,欠债还钱  行不更名,坐不改姓  庆父不死,鲁难求已  : ^/ _* g% t6 ]9 T! E  z
江山易改,禀性难移  防民之口,甚于防川  尽信书,不如尽无书  如闻其人,如见其人  0 p1 L. H( A. l2 Y# L" F
来者不善,善者不来  走了和尚,走不了庙  运用之妙,在于一心  远在天边,近在眼前  8 T7 n" n5 [& E' O  O% Z
求生不生,求死不死  时光如箭,光阴如梭  近朱者赤,近墨者黑  兵来将挡,水来土堰  
, c5 K" L) f4 J# q7 u身在江湖,心驰魏阙  言之无文,行而不远  言者无罪,闻者足戒  君子一言,快马一鞭  
# x( R; _2 g- O6 o取之无禁,用之无竭  招之既来,挥之既去  非我族类,其心必异  明枪易躲,暗箭难防  ) ~$ Y6 j. [1 o* l$ a9 y
明修栈道,暗渡陈仓  饱食终日,无所用心  狗嘴里,吐不出象牙  金玉其外,败絮其中  : I/ j( ^# v1 G, ~6 |% f0 L
知无不言,言无不听  知足不辱,知足不殆  放下屠刀,立地成佛  视而不见,听而不闻  
' d% S, B0 _% V+ y项庄舞剑,意在沛公  城门失火,殃及鱼池  树犹如此,人和以堪  树高千丈,落叶归根  
9 T, `# K5 p4 j: w, g星星之火,可以燎原  皇天不亲,惟德是辅  看菜吃饭,量体裁衣  种瓜得瓜,种豆得豆  
2 u/ v. V5 f, ]% {' v. ?, l重赏之下,必有勇夫  香铒之下,必有死鱼  狮子捕兔,亦用全力  顺人者昌,逆人者亡  
* Y1 ^1 Y; c5 y" Z/ O顺之者成,逆之者败  顺之者昌,逆之者亡  顺天者存,逆天者亡  顺天者逸,逆天者劳  + \! y* O: v( J7 ~- |
顺德者吉,逆德者凶  顺我者昌,逆我者亡  食之无味,弃之可惜  食不厌精,脍不厌细  
, K6 h8 L% }1 k& w悔而谆谆,听我藐藐  说一是一,说二是二  前人栽树,后人乘凉  前门拒虎,后门进狼  9 o$ W' T( X. e7 p- t
前事不忘,后事之师  差若毫氂,缪之千里  养儿防老,积谷防饥  养军千日,用在一朝  9 K5 C3 r4 s( p7 n2 O& i& {3 ~: W
祖述尧舜,宪章文武  神而明之,存孚其人  既有今日,何必当初  眉头一皱,计上心头  $ S) E0 n6 u: C8 `. B0 U/ [
饿死是小,失节是大  拿贼拿脏,拿奸拿双  桃李不言,下自成蹊  捉贼要脏,捉奸要双  . b# s9 Y* p1 F  R0 k1 ^4 |
积庆之家,必有余庆  兼听则明,偏听则暗  家有敝帚,享之千金  盛明之下,其实难副    S; k9 y/ N& O# r7 g
眼观六路,耳听八方  铜山西崩,洛神东应  欲人无闻,莫若勿为  得人其昌,失人者亡  . V( ~3 D' e( s3 R
得道多助,失道寡助  落花有意,流水无情  朝朝寒食,夜夜元宵  智者千虑,必有一失  
6 a2 ~: r3 p; }/ m% N7 B5 F6 u禄无常家,福无定门  道高一尺,魔高一丈  愚者千虑,必有一得  路见不平,拔剑相助  & ?3 g: M& [2 _) X  U$ h4 b
躲得和尚,躲不得庙  福不重至,祸必重来  群居终日,言不及义  静如处*女,动如脱兔  
$ V1 W/ p8 O/ o6 W9 Y9 c" \( |疑人不使,使人不疑  疑行无成,疑事无功  精诚所加,金石为开  燕雀安知,鸿鹄之志  : M% g! C8 S4 o# a3 U$ ]2 l
避其锐气,击其惰归  鞠躬尽瘁,死而后已  翻手为云,覆手为雨  靡不有初,克鲜有终  
  G* c" \, o' ?: p1 |) ]( p* d5 e/ y# D3 ^
九字成语 4 A9 }4 B3 ]+ @0 R

: b' N5 n: @* X0 a+ O巧夫做不得,无面馎饦  冰冻三尺,非一日之寒  泥菩萨落水,自身难保    0 U) j! Y; O' B* F
姜太公钓鱼,原者上钩  千镒之裘,非一孤之白  ; b- W* J$ h$ x- ~, Q. n- T/ ?

$ F: e4 S2 H3 O+ s十字成语 * g+ S* p$ V* K7 b+ J( W$ R+ z
9 b7 k$ u, \1 l' D" l
一朝权在手,便把令来行  工欲善其事,必先利其器  上无片瓦,下无立锥之地    # T! Q/ i) [+ S3 C2 Y
天下本无事,庸人自扰之  少壮不努力,老大徒伤悲  只要功夫深,铁杵磨成针   
) F9 Z2 Z- k$ L/ l0 u& W+ X瓜田不纳履,李下不整冠  民不惧死,奈何以死惧之  成*人不自在,自在不成*人   
1 a: t- A* ?. c* u1 D人在矮墙下,怎敢不低头  此地不留人,自有留人处  卧榻之侧,岂容他人鼾睡    4 i* e9 D3 y! S
知之为知之,不知为不知  救人一命,胜造七级浮屠  欲穷千里目,更上一层楼   
  _% N7 F% t3 D% U祸兮福所倚,福兮祸所伏  路遥知马力,日久见人心    0 g5 N0 ~0 q, R/ p; ]/ H

& X& y1 A% ]  g4 U* @. b十二字成语
: \( G) v0 H" |* S2 Q$ _% O9 U) m8 p
只许州官放火,不许百姓点灯  既以其人之道,还制其人之身  
1 O7 o. e( G; R0 Z* S4 O忠臣不事二主,烈女不更二夫    3 U; \7 w  l- u  E
      
: Q/ a- n9 v" S十四字成语
0 g( s/ n$ O# ?6 H1 B    & o- B' N4 C- f6 b6 t9 b2 F8 b! j
各人自扫门前雪,休管他人瓦上霜
高老夫子 发表于 2013-2-20 23:13:48
三字  # G# J/ m3 s7 z" t3 |2 k
  , H4 W0 |7 u$ D2 l5 |
一刀切 一风吹 一锅端 龙虎斗 打牙祭 打头阵 打头炮 打边鼓 打抽风  
& m+ V; L! L; Z% e% J/ K6 T, {% w+ W; r' e打官腔 打哑谜 打哈哈 打游击 打算盘 打擂台 出风头 出乱子 出洋相  & f2 V) Y0 L8 ]& ^6 K
执牛耳 成气候 耳朵软 老掉牙 有门路 尖屁*股 吃不开 吃不饱 吃白食  4 e0 b4 e1 M- F2 c& P: y
吃枪药 争收游 杀风景 拔钉子 拔虎须 卖关子 刮地皮 金不换 和稀泥  
0 ]& d7 B/ l# }3 s6 N& ]& z3 [7 x变戏法 炒冷饭 泼冷水 放大炮 放冷箭 放空气 放空炮 炒鱿鱼 帮倒忙  3 \5 b3 z% F" C& |7 u9 u9 S
骂山门 挖墙脚 挑大梁  " n- p; }" X( |& Y% N
  ( v& w2 i9 D1 T; p% S
四字  8 e# W2 W) O7 G4 [) }/ l. e* [' D
  
3 X2 N- o1 ^8 [! c3 W% I一了百了 一好百好 一身是胆 打入冷宫 打退堂鼓 打预防针 打落水狗  
2 H7 b0 ~; h9 k6 {打强行针 打错算盘 白日见鬼 立军令状 有好戏看 有板有眼 吃大锅饭  
4 S' i1 y  K$ d: Y! a吃回头草 吃闭门羹 吃现成饭 吃定心丸 吃迷魂汤 吃豹子胆 后台老板  ! ^' e. `" q( [5 Y$ x; g: @
先入为主 杀回马枪 忙中有错 事不过三 卖后悔药 虎大伤人 物离乡贵  
2 R( @5 o) q0 G  x6 j/ @" q物随主便 金字招牌 狗仗人势 贫家富路 和气生财 官迷心窍 怕鬼不鬼  " i5 K! C; v, D/ [- N8 r4 i  r
话里有话 放马后炮 指鸡骂狗  - Q& W% x% p6 M
  + }: K. R, C' O2 V" N
五字  
, \$ v) z  L2 f5 Y$ r  ' B2 u3 O( S; m2 |. U
一天十余变 一巧胜百力 一正压百邪 一龙生九子 一打三分低 一问三不知  
7 j0 g( u/ |! h/ Y一报不一报 一针对一线 一林不两虎 一物降一物 一竿了到底 一俊遮百丑  
- E' A8 N' i# |7 t7 Q- U$ I一娘生九种 一根子打死 一碗水端平 一鼻孔出气 一懒生百邪 平地跌跟头  
6 ~7 v5 t, T8 {% I; N) U' o. x) u1 P东风吹马耳 兄弟如手足 鸟无头不飞 白露身不露 冬雪胜如宝 礼多人不怪  7 \. p1 g  @. A6 o0 S
半天抓云难 主雅客来勤 头三脚难踢 对面不相识 在家贫亦好 耳朵塞鸡毛  ' s& o  Q% o5 p% z% y: p
百人百条心 百步无轻担 百病从脚起 死店活人开 老牛拉破车 老鸦嫌猪黑  $ j" a7 f& S  X* g: F- b' v
老鼠见了猫 老虎嘴里拔 有天没日头 有文章可做 有奶就有娘 有花自然香  
% t9 \6 X# a$ I& q有鼻子有眼 有嘴就有路 帆使八面风 回马不用鞭 同行无疏伴 同行有冤家  
5 w6 T4 Q8 d% O! J& |+ M3 z同坑无异土 吃力不讨好 吃软不吃硬 吃空心汤团 丢头落尾巴 竹筒倒豆子  % m- y' y+ j3 Q  P: J
合唱一台戏 杀人不见血 杀人不眨眼 名师出高徒 多算胜少算 忙中有无计  0 U  E. z8 z7 X4 m
冰炭不同炉 军中无戏言 抬头误三针 卖狗皮膏药 事无三不成 事后诸葛亮  
3 m. j% S1 g1 M, O虎口换珍珠 虎毒不食儿 虎瘦雄心在 版版六十四 往脸上抹黑 往脸上帖金  
* t. B8 y- g0 q' t$ V$ t2 ]物以稀为贵 货卖一张皮 知子莫若父 舍命陪君子 贪多嚼不烂 贪贱买老牛  ; j6 j5 O' G3 f2 F% f' b
贫嫌富不爱 狗眼看人低 和尚置梳篦 春天孩儿面 春无三日晴 春雨贵如油  6 o/ t, \7 `  Z$ b" a1 z3 t+ A6 P
春寒有严霜 空口说白话 空心大老官 空袋立不直 学艺不亏人 官法不容情  
) k$ a' h4 _6 D7 l2 i2 l3 E油干灯草尽 泥大佛也大 泥佛劝土佛 话不传六耳 话是开心钥 话里有文章  , P: S, O6 c+ @5 U8 r" f. Y3 f$ S7 a
砖钱不买瓦 牵着鼻子走 药里的甘草 蚂蚁啃骨头 泥菩萨过河 穷有穷打算  
5 p' v' p% P' b: u3 p* o8 {% R肉软嘴不软  
/ r: l; j7 u, J. Q9 ]  m0 l! E  
$ j/ x# R/ d* P0 f* D+ F' X, C" W* G1 y六字  
8 s) X0 G' ?. s, C; O$ }  8 o! e/ J5 i% B: e$ D: g$ l
一个雷,天不响 一手遮不住天 一心不能二用 一代不如一代 一动不如一静  , c. v6 k; r" t# s  @  {) w
一回生,两回熟 一传十,十传百 一步一个脚印 一步错,步步错 一条船上的人  
& m! o$ x0 z* W8 |* O一枝动,百枝摇 一客不烦二主 一窍通,百窍通 一棵树上吊死 东一句,西一句  
- }; E; B+ [( h& D. W( f出头椽子先烂 只拉车,不看路 生米都成熟饭 外宁必有内忧 外明不知里暗  1 c/ N& t- ^% |9 g
主不吃,客不饮 讨饭的吊了碗 讨饭遇着荒年 半截身子入土 发昏章第十一  # v* A" P$ _9 R
吉人自有天相 夹紧尾巴做人 过五关,斩六将 耳朵磨出茧子 百密未免一疏  
; [! L  H) n2 ~0 d死马当活马医 死不死,活不活 死里来,活里去 死狗扶不上墙 老子天下第一  ; m( H1 o) w% Y; j# G! c
有尺水,行尺船 有志不在年高 有洒胆,无饭力 有理不在高声 有眼不识泰山  
+ ?$ |5 m2 t0 l: d2 O- ]! m光有槌敲不响 当面鼓,对面锣 吃人不吐骨头 吃素碰着月大 吃不了,兜着走  : k, c# k. J. l$ [" f  o" X0 N
先君子,后小人 各打五十大板 各打各的算盘 杀鸡焉用牛刀 自作孽,不可活  $ Q" `/ |' A9 W8 ~7 L* p+ H2 K' X
安下香饵钓鱼 问了肯,还要等 抬轿子,吹喇叭 抬得高,跌得重 事有因,话有缘  
8 R5 N; p0 F8 a事实胜于雄辩 忠孝不能两全 明人不用细说 明人不说暗话 明人不做暗事  
0 `1 A8 }8 U, ^: o: F爬得高,跌得重 肥田不如瘦水 往虎口里探头 鱼找鱼,虾找虾 鱼帮水,水帮鱼  
+ d. d2 r6 T2 ?# D念了经打和尚 舍车马,保将帅 和尚不知道士 炒豆发不了芽 怕死也得作鬼  
0 I) M5 n% S' w0 _% `+ `2 p9 T油一路,水一路 油瓶倒了不扶 泥和水,水和泥 泥菩萨,不开腔 放了一把邪火  ' f2 K& i0 Q8 l1 \7 ^2 t+ m
放长线,钓大鱼 茶壶里煮饺子 药补不如食补 挠头不知痒处 过一天算一天  1 b$ X& g2 b4 L# i6 S
  
3 F5 U4 z! k7 k. i' G0 |. `七字  
' w/ j+ h0 k9 A1 O% E) W0 ?  
. e; k& j. m$ y1 T- o一人做事一有当 一寸光阴一寸金 一口吃成个胖子 一个山头一只虎 一个巴掌拍不响   ?1 F5 x; a: s! C+ x' K8 @
& j; x' H7 ~5 R3 A* ]$ z# E5 m
一个萝卜一个坑 一女不吃两家茶 一马不行百马忧 一石激起千层浪 一分价钱一分货  
- {; |/ @9 t/ ]" H9 H/ m一只手擎不起天 一失足成千古恨 一阵秋风一阵凉 一块石头落了地 东扯葫芦西扯瓢  2 l) f5 l4 {/ S+ E: a2 d/ l4 y! Q
东一榔头西一糸 龙游浅水遭虾戏 出了山门打师傅 出水方看两腿泥 出难题目让人做  
- J5 H# L- S* ]- E" a7 ~7 [( G只认银钱不认人 只重衣衫不重人 瓜子不饱实人心 生看衣衫熟看人 外头闪电里头空  0 _9 U2 E( X1 J( P
头醋不酽二醋薄 半瓶子醋好晃荡 圣人门前卖字画 芝麻开花节节高 百尺高楼从地起  ( y0 S. r$ p7 q( o3 w( R
死抱葫芦不开瓢 死猪不怕开水烫 老子英雄儿好汉 老牛头上拍苍蝇 老虎头上挂佛珠  
5 l7 `" [. u7 l# r! b  @老虎屁*股摸不得 老虎念经假正经 老鼠跳进白米囤 有一利必有一弊 得了五谷想六谷    ]2 y( U3 E; {* f5 u6 G8 B5 k2 R1 [
有其父必有其子 有恩不报非君子 有钱能使鬼推磨 有钱难买少年时 有情人终成眷属  
; g+ |! ]% ^. ^早起三朝当一工 当家才知柴米贵 吃水不忘掘井人 吃柿子拣软的捏 吃饱的猫不捉鼠  
& i( D5 |. b8 M% x0 N创业容易守业难 丢了西瓜拣芝麻 竹篮打水一场空 争得猫儿丢了牛 众人拾柴火焰高  
0 `. r. i7 f3 E7 i, d7 j行百里者半九十 多行不义必自毙 自己打自己嘴巴 自己跌倒自己爬 自古红颜多薄命  ( V, M+ F! h$ [8 |3 E
自古英雄出少年 自家有病自家知 自唱曲子自做戏 自搬石头自砸脚 刘姥姥进大观园  $ ?5 w0 a' m: I7 `7 c2 H( {
闭塞眼睛捉麻雀 问遍万家是行家 江河不曲水不流 池里无鱼虾为大 灯台照人不照己  
$ }2 f; S: U4 c7 F抬头不见低头见 事非经过不知难 卖瓜的不说瓜苦 卖金须向识金家 虎落平阳被犬欺  6 S& z) }  [4 ?" `
斧头打钉钉入木 货买三家不吃亏 兔子不吃窝边草 兔子尾巴长不了 知恩不报非君子  ) ?8 B1 E/ O5 t' G# z
知错改错不算错 贪小便宜吃大亏 和尚不亲帽儿亲 和尚庙里借梳子 话到口边留半句  9 B. X$ L- i% m( M* H
话说三遍是闲言 治得病治不得命 河中无水难行船 河里无鱼市上取 泥鳅鳅不起大浪  
4 `. ~2 [  {9 h* c  y3 y放火反而自烧身 放着河水不洗船 毒蛇口是吐莲花 胡子眉毛一把抓 草多长不了庄稼  
* @+ d. y* i8 [5 T$ m5 j, ~树正不怕月影斜 树高不能撑着天 拾到篮里便是菜 按牛头吃不得草 按倒鸭婆不生蛋  
  I! U4 z+ A5 `8 Y& H指着和尚骂贼秃  & Z: m2 W0 y7 w3 @0 B
  0 \% Q2 V" n2 ?
八字  
& E: |6 {& k5 p( j+ Y: B  9 C' F; ~: L% J" F% ]
龙归大海,虎入深山 龙怕揭鳞,虎怕抽筋 出得龙潭,又入虎穴 只此一家,别无分店  9 }2 T' r1 y3 J" D, t/ c1 @
只知其一,不知其二 乍入芦圩,不知深浅 用人不疑,疑人不用 犯夜的倒拿巡夜的  $ b) e6 [0 o0 _. v
失之东隅,收之桑榆 失之毫厘,差之千里 白刀子进,红刀子出 冬练三九,夏练三伏  
% G0 H+ z& b  f% B& H5 s头痛医头,脚痛医脚 记性好不如烂笔头 宁为鸡口,无为牛后 让一得百,争十失九  
- J* x+ d/ @! J" J$ G' g8 P( e让了甜桃,去寻酸李 让礼一寸,得礼一尺 芝麻做大饼,点子多 地在人种,事在人为  
( _$ q2 Q* z9 d地面上割草,没除根 成则为王,败则为寇 过耳之言,不可听信 耳听为虚,眼见为实  
: a; e% B# ^, y" [+ W% i& |耳檐儿当不和胡帽 百不为多,一不为少 死咬龙,不若活老鼠 老王卖瓜,自卖自夸  
  }) ~+ i8 A! e# b! S# m/ H老虎吃天,没法下嘴 老将出马,一个顶俩 老黄忠不减当年勇 有心烧香,不论早晚  * r) B) a- P1 R8 |- n) z  _
有事有人,无事无人 有钱的王八坐上席 有借有还,再借不难 有福同享,有难同当  - Q2 o, U1 g  n; F4 m% \% u) t% j
光阴似箭,日月如梭 光说不练,嘴巴做戏 早起三光,迟起三慌 同船过渡,都是有缘  
: g  C. l8 S0 I7 f$ n* x9 [9 g* L1 _当面一套,背后一套 当着真人莫说矬话 当着真人不说假话 当断不断,反受其乱  # A% s* H5 J6 {
吃饭防噎,走路防跌 吃着碗里,望着锅里 行得春风有夏季雨 行不更名,坐不改姓  ! `# w  w8 t0 l; s% v
行要好伴,住要好邻 多一事不如少一事 交人交心,浇花浇根 衣来伸手,饭来张口  * w( @9 o  w0 F
江山易改,本性难移 会家不忙,忙家不会 树怕剥皮,人怕揭短 指亲不富,看嘴不饱  * {" ~* z! I, j$ v& Y
拔根汗毛也比腰粗 事不三思,终有后悔 卖饭的不怕大肚汉 国有国法,家有家规  
# v4 D  \& M" P虎生三子,心有一彪 钓鱼要忍,拿鱼要狠 受人一饭,听人使唤 货无大小,缺者便贵  
/ f' {- o5 {$ ]; d! z鱼跳出来吃猫,怪事 贪食的鱼儿易上钩 狗咬耗子,多管闲事 狗啃骨头,津津有味  4 t& N, W6 l, V" R8 k& ?' o. ?; ^
狗嘴里吐不出象牙 和尚赚钱,木鱼吃亏 房怕不稳,人怕忘本 泼出去的水收不回  
0 q6 m) \7 o/ e5 l( Q/ Y泼出的水,说出的话 泥人还有个土性儿 虱多不痒,债多不愁 砍头不过碗大的疤  
3 n; z# }; p2 u' u; H8 L草鞋踏雪,步步成踪 树老根多,人老话多  , ~& b" ~* k# u
  
3 X% c1 @& ?2 U4 ~- J" D九字  
4 r! w7 R1 y  y, P! v' \: r# d/ v  ( d$ l: l1 P8 x: e2 j
东西是死的人是活的 白布掉进染缸洗不清 半路上杀出个程咬金 司马昭之心,路人皆知  
, p4 {+ R9 z9 w' R: Q3 g肉包子打狗有去无回 吐口唾沫能把人淹死 会捉老鼠的猫儿不叫 多深的地基,多高的墙  
3 }$ r& t8 ^$ O$ U多一支蜡烛多一分光 拔了毛的凤凰不如鸡 拔出脓来才是好膏药 冰冻三尺,非一日之寒  
7 r7 D7 E  {/ q2 z, Z) {卖惯了私盐走惯了硝 饱汉子不知饿汉子饥 怕虎怕狼别在山上住 河里逃出来,跳到井里  ! [. V, B( F  A4 h3 P
当一天和尚撞一天钟  9 u1 w; x1 g0 Y2 u5 Z4 S
  . H& \  Z) O/ c0 ^6 B
十字  
, r2 Q7 M" ]9 M4 C! ?  7 R* `$ L' F$ M% F9 v
平时不烧香,临时抱佛脚 平路跌死马,浅水溺死人 龙多不治水,鸡多不下蛋  
7 G) h/ ^0 g2 Q4 M叫天天不应,叫地地不灵 叫花子也有三个穷朋友 只有鱼吃水,没有水吃鱼  
: z; K8 v- s. _* G只听楼梯响,不见人下来 只要人手多,牌楼抬过河 只要先上船,自然先到岸  5 X# R: U& Q5 n  _4 W3 Q; o
只要站得正,不怕影子歪 只要桨划齐,不怕浪花急 他念他的经,我拜我的佛  # B2 e; v5 v3 ?
处署一声雷,依旧倒黄梅 冬天喝凉水,点点在心头 宁可直中取,不向曲中求  
1 o, b9 s& t/ [  u& t! u/ A" N! {宁吃开眉粥,不吃愁眉饭 宁吃过头饭,莫说过头话 宁进一寸死,毋退一尺生  
+ }$ c& T0 P& v  U宁走十步远,不走一步险 宁养一条龙,不养十个熊 打着毛竹上街,直来直去  
4 R, \) S+ h. X# l& a* K地不可不种,心不可不用 成*人不自在,自在不成*人 过了河的卒子,横冲直撞  + F% v8 V% X( ~5 u9 y
在人矮檐下,怎敢不低头 在家千日好,出门一时难 在家敬父母,何必远烧香  5 k2 C0 s; c4 S: m1 B/ p+ C- H
在家靠父母,出门靠朋友 耳听千遍,不如手过一遍 百里不同风,千里不同俗  
# X& N7 k  k  V* D" K( i4 u( z百战成勇士,苦练出精兵 死知府不如一个活老鼠 老虎也有打盹儿的时候  
% e) @( {2 o# \  O老鼠掉进书箱,咬文嚼字 有牙没烙饼,有烙饼没牙 有鸡天也亮,没鸡天也明  + l9 h) {1 S2 Z
有柴一顿烧,有米一锅煮 有理三扁担,无理扁担三 早晨栽下树,到晚要乘凉  6 {1 G2 c. Z3 Q* j( [" v( a! H6 Q
任凭风浪起,稳坐钓鱼船 众人一条心,黄土变成金 各敲各的磬,各打各的铃  " ~' w& J; ^' @) E3 M' Q
灯一拔就亮,理一讲说明 灯不点不亮,话不说不明 行路能开口,天下随便走  - {. `2 j; l. m
杀人须见血,斩草要除根 多一分享用,减一分志气 多叫一声哥,少走十里路  
9 }8 U( m& s, @6 c5 k卖瓜说瓜甜,卖醋说醋酸 忠臣不怕死,怕死不忠臣 明知山有虎,偏向虎山行  
: i" x* D5 f6 z3 s+ u7 G明是一盆火,暗是一把刀 虎不怕山高,鱼不怕水深 知理不怪人,怪人不知理  
' A2 f  E2 W! e! w! d8 l+ m兔子沿山跑,还来归旧窝 贪他一粒粟,失却半年粮 狗咬吕洞宾,不识好人心  
, K+ |9 ~" s0 W7 W/ [' w' m单丝不成线,独木不成林 庙小神通大,池浅王八多 学者如牛毛,成者如麟角  
1 Y& r. j% z) F" }" o官清民自安,法正天心顺 怕见是的怪,难躲的是债 话经三张嘴,长虫也长腿  ! }% w! Y% H! c5 O6 Y' Y' t  N
油多不坏菜,礼多人不怪 泥捏人也要有时间晒干 泥鳅滑难捉,坏人心难摸  ' @" S* \: `( y/ s& ?/ X# U
南人不梦驼,北人不梦象  
7 ]5 D- l( ]  b) P3 B! Z  7 H0 E( ^2 W' ]5 U
十一字  6 }- o9 E( ]# e  @
  , J: t: R& `8 e) P7 C+ U3 S
会说说自己,不会说说别人 会嫁嫁对头,不会嫁嫁门楼 斧头再快,不能削自己的柄  5 Q! N6 v. z( w; D; k- b" E4 ~( [
  
1 A6 @7 G/ U% c" C- x" S; W& @十二字  
3 k) v4 v$ t! C8 C" s十二字  
& U6 d/ G  w0 ?$ z7 y) H3 ~
. Y1 W0 V1 K: a" u) w6 L/ d( P  d. ~! r: w, z7 M& n
只知外面行状,哪知肚里文章 宁撞金钟一下,不打破鼓三千 对着镜子作揖,自己恭维自己 6 U$ G1 c4 ~+ i" H8 z0 @
死面蒸馒头,一个眼儿也没有 老鼠尾巴上生疮,出脓也不多 有老王嫌老王,没老王想老王
7 l0 g% D* G0 F% J- g/ ^, H有灯掌在暗处,有钢使在刃上 有理走遍天下,无理寸步难行 早立秋暮飕飕,夜立秋热到头 8 E! I7 P) ~: n. o7 b
吃大鱼吃不起,吃小鱼怕腥气 衣服是新的好,朋友是旧的好 宁吃仙桃一口,不吃烂杏一筐
$ [1 B  Q4 e+ D; m3 j+ k# F忠臣不事二君,烈女不嫁二夫 房倒压不杀人,舌头倒压杀人
& N" c9 R. c4 i) t- a: s" W& t7 I/ S. J0 V5 S. _  t3 e
十四字
* k, }) p  n# n0 I+ N! g
; r4 g/ p% g( \4 c8 S/ G9 ]宁舍千金献真佛,不拨一毛插猪身 在家不会迎宾客,出门方知少故人
; m* v4 k1 k1 g; W有缘千里来相会,无缘对面不相逢 有意栽花花不发,无心插柳柳成荫
, r) U5 Q* }" m; |吃了人家的口软,使了人家的手软 各人自扫门前雪,莫管他人瓦上霜 7 E% j) G; \$ S9 D" I  r
贫居闹市无人问,富在深山有远亲 贫贱之知不可忘,糟粮之妻不下堂 " i" k2 p2 j* j
贫家百事百难做,富家差得鬼推磨 狗熊嘴大啃地瓜,麻雀嘴小啄芝麻 ) e2 T# x! ^3 C8 o
平生不作亏心事,半夜敲门心不惊 只有不够快的斧,没有劈不开的柴
虾仁 发表于 2013-8-16 11:18:09
呵呵。, o. L5 Q2 B& c3 c" [$ F$ r
受累。: [* a5 N8 \4 ^! R
返回顶部